Zaproszenie do złożenia oferty - Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej

Monika Noworyta 2016-05-30

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Podnoszenie kompetencji w nawiązywaniu kontaktów,  w formułowaniu wypowiedzi, a także pokonywaniu barier w komunikacji interpersonalnej, jasne i precyzyjne formułowanie komunikatów, zasady aktywnego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna, wyrażanie siebie przez komunikaty - JA, style komunikacji.

 

II. Warunki współpracy

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 14-16.06.2016r
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Pomieszczenie zapewnione przez Zamawiającego na terenie powiatu oświęcimskiego.
 4. Ilość grup: 1.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 18h – 6 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający zapewnia wyżywienie dla trenera – obiad oraz przerwa kawowa.

 

 1. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:
  1. Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
  2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia.

 

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 a)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,

d)     Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

cena usługi brutto - 100 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 100

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać koszt za godzinę realizacji usługi.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 07.06.2016r. do godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.