Otwarty konkurs ofert 4 maja 2016 r.

 Załącznik
do uchwały nr 64/272/2016
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 maja 2016 r.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 4 maja 2016 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:


Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

w tym m.in.:
- organizację zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego,
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, imprezach kulturalnych, terapii zajęciowej poza powiatem,

- organizację imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,

- prowadzenie terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej i innych


Wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel:         42 000,00 zł

Termin składania ofert:  do 25 maja 2016 r.


Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 33 844 97 03, 33 844 97 14, 33 844 97 16, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


RODZAJ ZADANIA
Warunki realizacji zadania


Celem udzielenia dotacji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, likwidację barier w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

TERMINY:

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do  31 grudnia 2016 r.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Wzór opisu koperty”

Nazwa organizacji


„KONKURS OFERT 2016”

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

………………………………………….
tytuł zadania3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844 97 16, 33 844-97-15, 33 844-97-14
Joanna Sermak, Barbara Leszczyńska, Jakub Heród, Jakub Przewoźnik

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Uwaga!
W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

1.    Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowe, złożone w zamkniętej kopercie.
2.    Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
3.    W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
4.    Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
5.    Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.
6.    W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
7.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
8.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
9.    Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej).
10.    Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
11.    Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
12.    Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
13.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie terminów imprez, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
14.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w kosztorysie pomiędzy poszczególnymi wydatkami:
    do 10% ogólnej kwoty dotacji
    powyżej 10% ogólnej kwoty dotacji pod warunkiem uprzedniej zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy
15.    Termin dokonania wyboru ofert- do końca czerwca 2016 roku.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp. Kryterium punkty
1 Doświadczenie podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 0-4
2 Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie 0-4
3 Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych 0-4
4 Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- w tym wkład rzeczowy, osobowy 0-12


Informacja o zrealizowanych w roku w 2014 zadaniach publicznych
tego samego rodzaju:

Rodzaj zadania ogółem Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 10 000,00 zł
10 000,00 złInformacja o realizowanych w roku 2015 zadaniach publicznych
tego samego rodzaju:

Rodzaj zadania ogółem
otacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 10 000,00 zł 10 000,00 zł                         
      
Załączniki
1.    Wzór oferty
2.    Wzór umowy

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe