XVI sesja Rady Powiatu

Ewelina Stefańczyk 2016-03-16

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XVI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. – druk 142;

  2. zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 143;

  3. zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 139;

  4. podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej  zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – druk 135;

  5. określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2016 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 141;

  6. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu z przeznaczeniem na aptekę otwartą – druk 137;

  7. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 140;

  8. przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Ketach w trzyletnie liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – druk 136;

  9. zmiany uchwały Nr XLI/463/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  – druk 138;

  10. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk 134.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.