załącznik do rozeznania dostępnej oferty rynkowej na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu: "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - formularz ofertowy

Monika Noworyta 2016-02-24 drukuj

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

OFERTA W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

Nazwa Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....

Adres............................................................................................................................................

powiat ................................................ województwo .................................................................

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................

Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu: „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

  1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia przy wynagrodzeniu ryczałtowym brutto wynoszącym…………… PLN (słownie: ................................................................................),

stawka podatku  VAT wynosi  ........%,   cena netto wynosi ......................... PLN.

 

  1. Oświadczamy, że posiadamdoświadczenie w realizacji następujących projektówfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

L.p.

Przedmiot usługi

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Odbiorca

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

UWAGA! Liczbę wierszy w tabeli w razie potrzeby można zwiększyć.

 

 

 

....................... dnia .........................                           ..........................................................

                                                                                       podpis wraz z pieczątką osoby

                                                                       upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe