Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu: "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"

Monika Noworyta 2016-02-24

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ


Opis przedmiotu usługi

Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu: „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Koordynacja i zarządzanie całością działań projektowych, nadzór nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych pracowników projektu, zarządzanie budżetem projektu, bieżący monitoring działań, podejmowanie działań naprawczych przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej realizacji. Weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków. Prowadzenie postępowań związanych z wyłonieniem wykonawców. Przygotowanie umów z wykonawcami i weryfikacja ich prawidłowej realizacji, bieżący monitoring projektu, weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków.

Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2018

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Osoba nie skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Weryfikacja poprzez złożone oświadczenie przed podpisaniem umowy.

Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia przy założeniu realizacji projektu z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków projektowych w okresie 01.01.2016 – 31.12.2018.
  2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
  3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
  4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
  5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
  2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pllub osobiście w siedzibie PCPR ul. Bema 4,32-600Oświęcim,do dnia 01.03.2016r. do godz. 12:00.

 

                                                                                                  Dyrektor

                                                                      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

                                                                                                         mgr Elżbieta Kos