DPS Bobrek: Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2016-02-10 drukuj

UWAGA

W dniu 27.01.2016 r.Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty. Szczegóły w załącznikach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że miejsce i termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

UWAGA:

W dniu 26.01.2016 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty. Szczegóły w załącznikach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że miejsce i termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Bobrek: Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 12422 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V     zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 33 8464404, faks 33 8461349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Borku tj: - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do kotłowni głównej kompleksu budynków DPS w Bobrku przy ul. Księżnej Ogińskiej 2. Taryfa W-5. Moc umowna 494 kW/h (aktualna umowa do 31.03.2016). Umowa będzie zawarta na czas oznaczony od 01.04.2016 r. do 31.12.2017 r., co proszę ująć w jej treści. - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do kotłowni budynku C w DPS w Bobrku przy ul. Księżnej Ogińskiej bn. Taryfa W-5. Moc umowna 121 kW/h (aktualna umowa do 31.03.2016 r.). Umowa będzie zawarta na czas oznaczony od 01.04.2016 r. do 31.12.2017 r., co proszę ująć w jej treści. - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do kotłowni budynku Hostel w DPS w Bobrku przy ul. Dębowej 23. Taryfa W-4. Moc umowna do 110 kW/h. Pobór roczny powyżej 88900 kWh (aktualna umowa do 31.03.2016). Umowa będzie zawarta na czas oznaczony od 01.04.2016 r. do 31.12.2017 r., co proszę ująć w jej treści. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający wskazuję szacunkową ilość gazu: 231 206 m3/ 2 593 879 kWh. Szacunkowa ilość gazu została ustalona na podstawie zużycia w latach wcześniejszych. Szacunkowa wielkość gazu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wskazana powyższej szacunkowa ilość gazu służy wyłącznie porównaniu ofert i nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do dokonania zakupy gazu w tej wysokości. 4. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczeni usługi przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny oraz przepisami wykonawczymi. 5. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawianego paliwa gazowego do celów opałowych (art. 31b ust. 2 pkt 7 ustawy 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2014 r. poz. 752) 6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania procedury zamiany sprzedaży paliw gazowych zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. 7. Na koszt korzystania z przedmiotu zamówienia składają się opłata za gaz, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna. 8. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: a) Taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla paliw gazowych- zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki b) Taryfy lokalnego OSD- zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki c) Podatku akcyzowego d) Podatku VAT e) Ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie f) Mocy umownej i/lub grupy taryfowej. 9. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego: a) Wypełnienia, podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej. b) Reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca w swojej ofercie wskaże te części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty/dostawy/usługi wykonywane przez Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podwykonawców nie wyłącza osobistej odpowiedzialności Podwykonawców, która nie może być w jakiejkolwiek formie zniesiona lub ograniczona. 11. Zamawiający zakwalifikowany jest przez właściwy dla niego system dystrybucyjny do grupy taryfowej wskazanej w pkt 1. Z uwagi na dokonaną modernizację kotłowni przed rozpoczęciem świadczenia usług Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania klasyfikacji grupowej..

II.1.5)
      przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument o którym mowa w art.26 ust. 2 b ustawy - np. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 90
    2 - Termin płatności faktury - 10

IV.2.2)
      przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek Powiat Oświęcimski Województwo małopolskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek Powiat Oświęcimski Województwo małopolskie Sekretariat (dziennik podawczy).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe