SZP.272.33.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa ulicy Szpitalnej w Oświęcimiu" oraz "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacji wewnętrznej z dostosowaniem do wymagań przepisów pożarowych wraz z oświetleniem zewnętrznym i odwodnieniem terenu" w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu" (z dnia 10.11.2015 r.)

Posępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UWAGA !

Informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie tj. :

Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul.  St. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia 27 listopada 2015 r., do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiajacego przy ul. St. Wyspiańskiego 10, w Oświęcimiu, w pok. nr 120 , I piętro, w dniu 27 listopada 2015 r., o godzinie 11:30

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe