Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Załącznik do Uchwały nr 155/171/2015
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia  26 października  2015 r.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1225)

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 27 października  2015 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2016 roku. 

 

RODZAJ ZADANIA

Warunki realizacji zadania:

1. Przedmiotem konkursu  jest powierzenie  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej (maksymalnie trzech punktów, które będą  prowadzone przez organizacje pozarządowe) zlokalizowanych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
2. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do udzielania pomocy prawnej obejmującej:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w
art. 3 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie    pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
4. Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powinna  być udzielana w punkcie pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

5.Dopuszcza się składanie ofert wspólnych.

6.Miejsce realizacji zadania:

a) m. Oświęcim
b) gm. Osiek
c) gm. Chełmek              

Wysokość dotacji:
179 838,00 zł brutto (kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu miesięcznie wynosi 4.995,50 zł).

Okres realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmuje okres od 1 stycznia  2016 r. do  31 grudnia 2016 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1.Zlecanie realizacji zadania ma formę powierzenia  wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2.O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się  organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
Organizacja składająca ofertę powinna dysponować wkładem rzeczowym (w postaci np. sprzętu biurowego) oraz zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   do  17  listopada  2015 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

1. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.

„Wzór opisu koperty”                                                                               

Nazwa organizacji
KONKURS OFERT  ORG
nazwa zadania:
Prowadzenie punktu/ów nieodpłatnej pomocy prawnej  w .................................... (nazwa/y  miejscowości)

2. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej udziela: Renata Bies  33/844-96-61
Dodatkowych informacji w zakresie konkursu ofert udziela: Magdalena Kasperczyk 33/844-97-03

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
- Kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji -   odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
- Potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych   -    dokumenty potwierdzające wykonywanie tych zadań,
- Umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej -    kserokopie umowy lub promesy, potwierdzającej świadczenie pomocy prawnej w okresie od 2 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ,
- Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do ogłoszenia,
- Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów  - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,
- Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
- Dodatkowo (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru)  - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta.
- W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

4.    Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

Uwaga!

W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
1.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2.    Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.
3.    Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
4.    Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.
5.    W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią Zarządowi Powiatu, który decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje w formie uchwały.
6.    Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
7.    Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
8.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie np. terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
9.    Termin dokonania wyboru ofert - do dnia 30 listopada 2015 roku.
10.    Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
Informacja o zrealizowanych w latach 2014 - 2015  zadaniach publicznych tego samego rodzaju: nie realizowano.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.          Kryterium                                                               punkty
1.    zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie    0-4
2.   jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                   0-8
3.    ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane 0-6
4.    dotychczasowe doświadczenie organizacji    0-4


Załączniki:
1.    Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.
2.    Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.
3.    Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
4.    Wzór oferty