Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej

Monika Noworyta 2015-06-05 drukuj
 1.                                                                                                Oświęcim, dn. 5 czerwca 2015 r.

 

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko

Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Oświęcimiu (32 – 600) przy ul. Bema 4

 

1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, na kierunku: prawo, administracja lub zdrowie publiczne,

b)      dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw:

-     o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 – j.t. ze zm.),

-     o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 – j.t. ze zm.),

-     kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 – j.t. ze zm.),

-     o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 – j.t. ze zm.),

oraz:

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2013 r., poz. 1190 – j.t. ze zm.);

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 29);

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON jednostkom samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808, ze zm.);

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON jednostkom samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 223, ze zm.);

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587);

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694);

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. 2008 r. Nr 29, poz. 172);

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez PFRON (Dz.U. z 2004 r. Nr 63, poz. 586),

c)      umiejętność obsługi komputera,

d)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

f)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

g)      prawo jazdy kat. B.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

b)      umiejętność redagowania pism, decyzji, umów,

c)      komunikatywność i wysoka kultura osobista.

 

3. Poza obywatelami polskimi o stanowisko referenta mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie wspólnie z pracownikiem socjalnym wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji o ich przyznaniu lub odmowie;
 2. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzenia i rozliczania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (umowy, aneksy, porozumienia); 
 3. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier architekt ocznych, technicznych i w komunikowaniu się;
 4. udział w wizjach lokalnych i odbiorach końcowych z inspektorem nadzoru celem oceny i kwalifikowania prac zmierzających do likwidacji barier architektonicznych oraz przygotowanie stosownych umów;
 5. przygotowywanie wniosków, wystąpień, umów i aneksów celem realizacji programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”;
 6. rozpatrywanie wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym samochodem;
 7. wprowadzanie do systemu bankowego dyspozycji finansowych z zakresu prowadzonych spraw;
 8. prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;
 9. zastępowanie innych pracowników Działu Rehabilitacji w wykonywaniu ich obowiązków w przypadku ich nieobecności;
 10. obsługa urządzeń biurowych: komputera, ksero, skaner, fax, etc.;
 11. wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego.

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- pełny wymiar czasu pracy;

- umowa o pracę;

- miejsce świadczenia pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

 

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi – nie dotyczy.

 

8. Wymagane dokumenty:

a)      CV,

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

d)     kserokopia prawa jazdy,

e)      oświadczenie o niekaralności,

f)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. ze zm.),

g)      zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, Dziennik Podawczy, w terminie
do dnia 6 lipca 2015 r. w godzinach pracy Centrum:

 

poniedziałek, środa, czwartek           – w godz. 7.00 – 15.00

wtorek                                                – w godz. 7.00 – 16.00

piątek                                                 – w godz. 7.00 – 14.00

 

bądź za pośrednictwem urzędu pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę wpływu uważa się datę wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 – j.t. z ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 - j.t.). Klauzula ta musi być opatrzona podpisem.

 

Informacje dodatkowe:

 1. dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu kryteria,
 2. oferty nie spełniające kryteriów określonych w pkt. 1 nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci spełniający kryteria określone w pkt. 1 zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie o terminie, w którym zostaną poddani sprawdzeniu wiedzy ze znajomości przepisów, o których mowa w pkt 1 lit. b),
 4. z kandydatami, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą dwuetapowy egzamin (test oraz zadanie otwarte) zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
 5. informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona najpóźniej w dniu 20 lipca 2015 r. na stronie internetowej BIP: http://bip.powiat.oswiecim.pl i na tablicy ogłoszeń PCPRw Oświęcimiu,
 6. wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów,
 7. nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

mgr Elżbieta Kos

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe