SZP.272.15.2015 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem towarzyszącym na potrzeby projektu: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego” (z dnia 29.05.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-06-19 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego.

 Zadanie realizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO), Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego  oraz kształcenia zawodowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe