Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Bema 4
tel./fax: 33 843 11 62
www.poradnia-oswiecim.pl
e-mail:sekretariat.pppo@powiat.oswiecim.pl

Dyrektor: Bożena Zacna- Czaja

Do zadań Poradni należy:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy
    psychologiczno – pedagogicznej,
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia oferuje diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną oraz rodzinną.

Opieką objęte są dzieci w każdym wieku, w tym również osoby pełnoletnie nadal uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych i ich rodziny.

Jednym z wiodących zadań placówki jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez objęcie systematycznymi zajęciami specjalistycznymi.

Terenem działania Poradni jest: miasto Oświęcim oraz gminy: Oświęcim, Zator, Chełmek, Przeciszów, Polanka, Osiek.

Korzystanie z pomocy udzielanej w poradni  jest dobrowolne i bezpłatne.