SZP.272.8.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obrębie skrzyżowania z ul. Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul. Nowy Świat w Porębie Wielkiej"

Ewa Adamowicz 2015-05-19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publucznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!!!

Dział III. Opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje dodatkowy zapis w brzmieniu:

Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania pozyskanego z wycinki przy ul. Wadowickiej oraz ul. Nad Potokiem i ul. Nowy Świat drzewa, dla właścicieli działki sąsiadującej z inwestycją.