SZP.272.9.2015 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem towarzyszącym na potrzeby projektu: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego” (z dnia 10.04.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-05-25 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego.

Zadanie dofinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO), Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego  oraz kształcenia zawodowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniach 14,16 i 17.04.2015 r. została dokonana: 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

(dokumenty w załączeniu).

Termin składania ofert: 22.04.2015, godzina 13:00

Termin otwarcia ofert: 22.04.2015, godzina 13:30

 (szczegóły w załącznikach).


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe