SZP.272.7.2015 - Dostawa urządzeń pomiarowych, narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby projektu "Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego' (z dnia 26.03.2015 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego.

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO), Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B:  Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

UWAGA

W załączeniu zmiana Formularza ofertowego z dnia 31.03.2015 r.