Zaproszenie do przedstawienia informacji dotyczącej kosztów realizacji w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych

Monika Noworyta 2015-03-25

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie ” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

Oświęcim, dnia 25.03.2015 r.

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Zainwestuj w siebie” w 2015 prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji usługi w zakresie:

ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

 

 1. Warunki współpracy:

Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby 8 osób, przy czym cztery osoby będą miała zabiegi w miejscu zamieszkania (teren powiatu oświęcimskiego: Oświęcim, Kęty, Włosienica) w okresie od kwietnia do 12 czerwca 2015.

 

 2. Szczegółowy zakres usług rehabilitacyjnych: 

- Tens - ( 40x )

- UD  - ( 70x )

- Laser - ( 40x )

- Magnetronik - ( 20x )

- masaż (nie krótszy niż 30 min.) – (130x )

- ćw. bierne - (20x )

- ćw. czynne  w odciążeniu – ( 20x )

-wirówki  (10x )

- ćw. czynno-bierne ( 40x )

- pionizacja ( 20x )

-  ćw. oddechowe ( 30x )

 

3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

a)      Miejsce realizacji usługi - gabinet udostępniony przez Wykonawcę usługi.

b)      Gabinet musi się znajdować na terenie miasta Oświęcim i być w pełni wyposażonym gabinetem rehabilitacyjnym, dyspozycyjnym od godzin porannych do wieczornych, dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich.

c)      Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi muszą posiadać udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie  zawodowe.

d)      Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi muszą posiadać wykształcenie kierunkowe poparte dokumentami - kserokopia  dyplomu lub inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

 

 4. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

    2. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

 

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

a)      Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w pkt.5,

b)      Listę rehabilitantów biorących udział w realizacji usługi wraz z  dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikację i doświadczenie.

c)      Oferta cenowa – stawka za w/w zabiegi (cena za jeden zabieg oraz cena całościowa) . Prosimy o uwzględnienie ceny dojazdu do czterech osób, która będzie miała zabiegi w miejscu zamieszkania.

d)     Informacja dotyczące lokalizacji gabinetu.

  

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać na adres biuro@zainwestuj-w-siebie.eu lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w terminie do 01.04.2015 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58.

 

Elżbieta Kos

Dyrektor

PCPR Oświęcim