Zapytanie o ofertę cenową na opracowania geodezyjne

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zwraca się o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie poniższych prac geodezyjnych. Oferty proszę przesłać w terminie do dnia 17.03.2015r. na adres: nieruchomości@powiat.oswiecim.pl . Oferta ma zawierać ceny brutto za wykonanie poszczególnych opracowań (od 1 do 6) oraz terminy ich realizacji.

1)    Dokonanie podziału działek nr 198/4 i 2883 o łącznej powierzchni 0,2453 ha (obręb Jawiszowice) zgodnie z postanowieniem Burmistrza Brzeszcz z dnia 09.12.2014r. znak: GPiOŚ.6831.57.2014. W ramach przeprowadzonych podziałów przekazać Zamawiającemu po 5 egzemplarzy uwierzytelnionych przez PODGiK map z projektem podziału nieruchomości oraz 2 egzemplarze uwierzytelnionego protokołu przyjęcia granic – (osoba do kontaktów: Beata Wziątek – Tel. 33 844 97 48)
2)    Podział geodezyjny działki nr 736 (obręb Graboszyce gmina Zator) na 2 działki polegający na wydzieleniu działki odpowiadającej użytkowi B. W ramach przeprowadzonych podziałów przekazać Zamawiającemu po 5 egzemplarzy uwierzytelnionych przez PODGiK map z projektem podziału nieruchomości oraz 2 egzemplarze uwierzytelnionego protokołu przyjęcia granic – (osoba do kontaktów: Renata Skowronek – Tel. 33 844 97 48)
3)    Podział działki nr 2067 (obręb Kęty) polegający na wydzieleniu faktycznego użytku dr. W ramach przeprowadzonych podziałów przekazać Zamawiającemu po 5 egzemplarzy uwierzytelnionych przez PODGiK map z projektem podziału nieruchomości oraz 2 egzemplarze uwierzytelnionego protokołu przyjęcia granic – (osoba do kontaktów: Renata Skowronek – Tel. 33 844 97 48)
4)    Wykonanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) podziału działki nr 103 położonej w Jawiszowicach gmina Brzeszcze. Dokumentacja dla zamawiającego: 4 egzemplarze map z projektem podziału uwierzytelnione przez PODGiK, 1 egzemplarz uwierzytelnionego protokołu przyjęcia granic. Na mapach projektu podziału należy zamieścić następujące klauzule:
1. Projekt podziału nieruchomości wykonany dla celów postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
2. Granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną na 31 grudnia 1998 r.
– (osoba do kontaktów: Katarzyna Kulpa – Tel. 33 844 97 48)
5)    Wykonanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) pomiaru geodezyjnego działek nr 370/3, 103/4, 568/1 położonych w Skidziniu gmina Brzeszcze polegającego na:
- stwierdzeniu zajętości (całości, części lub braku) pod drogę powiatową i sporządzenie stosownego protokołu oraz opinii geodezyjnej w obecności przedstawiciela zarządcy drogi,
- w przypadku stwierdzenia zajętości wykonanie podziału działek w obecności przedstawiciela zarządcy drogi.
Dokumentacja dla zamawiającego:
1)  4 egzemplarze uwierzytelnionych przez PODGiK map jednostkowych dla każdej dzielonej działki, wykonane na podkładzie mapy zasadniczej
2) opinia geodezyjna stwierdzająca brak zajętości lub całkowitą zajętość pod drogę.
Na mapach projektu podziału należy zamieścić następujące klauzule:
1. Projekt podziału nieruchomości wykonany dla celów postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
2. Granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną na 31 grudnia 1998 r.
– (osoba do kontaktów: Katarzyna Kulpa – Tel. 33 844 97 48)
6) Wykonanie pomiaru geodezyjnego działek nr: 1326/3 (obręb Grojec gmina Oświęcim) oraz nr 1513/86 (obręb Zaborze część Grojecka gmina Oświęcim) polegającego na:
- stwierdzeniu zajętości (całości, części lub braku) pod drogę powiatową i sporządzenie stosownego protokołu oraz opinii geodezyjnej w obecności przedstawiciela zarządcy drogi,
- w przypadku stwierdzenia zajętości wykonanie podziału działek w obecności przedstawiciela zarządcy drogi.
Dokumentacja dla zamawiającego:
1)  5 egzemplarzy uwierzytelnionych przez PODGiK map jednostkowych dla każdej dzielonej działki, wykonane na podkładzie mapy zasadniczej
2)  opinia geodezyjna stwierdzająca brak zajętości lub całkowitą zajętość pod drogę.
Na mapach projektu podziału należy zamieścić następujące klauzule:
1. Projekt podziału nieruchomości wykonany dla celów postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
2. Granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną na 31 grudnia 1998 r.
– (osoba do kontaktów: Katarzyna Kulpa – Tel. 33 844 97 48)
 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe