Ogłoszenie - Specjalista w zakresie poradnictwa zawodowego

Monika Noworyta 2015-03-06 drukuj

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2015 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

SPECJALISTĘ W ZAKRESIE

PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby Beneficjentów ostatecznych projektu – max 80 godzin  w okresie od marca do czerwca 2015r na prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz uczestników projektu- osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. Minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji doradztwa zawodowego;
 3. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji doradztwa zawodowego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo;
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych;
 3. Znajomość lokalnego rynku pracy;
 4. Dobra organizacja pracy;
 5. Dyspozycyjność.

  

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje do realizacji doradztwa zawodowego
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż doświadczenia zawodowego;
 5. Oferta cenowa – stawka brutto za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia;
 6. Referencje;
 7. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.
 8. Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

  

Na CV oraz w ofercie cenowej należy dopisać : 

„Wyrażam zgodę na zbieranie i  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).”

  

Sposób i termin składania ofert: 

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego” w terminie do 16.03.2015 do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

 

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

  

Oświęcim, dnia 06.03.2015r.

 

Elżbieta Kos

Dyrektor

PCPR w Oświęcimiu

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe