Ogłoszenie - Wykonawca usługi przeprowadzenia treningu umiejętności poszukiwania pracy

Monika Noworyta 2015-03-06

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2015 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

WYKONAWCĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA TRENINGU  UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening skoncentrowany na diagnozowaniu indywidualnych potrzeb, prezentacji własnej osoby, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, poznaniu lokalnego rynku pracy, możliwości uzyskania zatrudnienia.

1. Warunki realizacji usługi.

Termin realizacji szkoleń: 18-19.04.2015 r.  

Miejsce realizacji szkolenia: Oświęcim

Ilość grup: 1

Ilość uczestników: max 35 osób.

Ilość godzin szkoleniowych: 12 godzin– 6 godzin szkoleniowych dziennie w godzinach

9:15-14:00.

Uczestnicy szkolenia: Osoby niepełnosprawne.

 

2.Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi. 

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

e)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

f)        Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym w tym osobami niepełnosprawnymi.

g)      Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.

 

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt. 4,
  2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV i opisem ich kwalifikacji.
  3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
  4. Oświadczenie o dyspozycyjności podpisane przez wykładowców – wzór stanowi załącznik nr 1.

  

Zamawiający nie pokrywa kosztu noclegu i wyżywienia.

 

Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Szkolenie – Umiejętność poszukiwania pracy”  w terminie do 23.03.2015 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Oferta może być złożona osobiście, w siedzibie Zamawiającego, lub na adres mailowy– biuro@zainwestuj-w-siebie.eu

 

 

Elżbieta Kos

Dyrektor

PCPR w Oświęcimiu