Otwarty Konkurs Ofert - 17 lutego 2015 r.

Załącznik

do uchwały nr 14/30/2015

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia  16 lutego 2015 r.

 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

 

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 17 lutego 2015 r.

 

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

RODZAJ ZADANIA

Warunki realizacji zadania

 

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu zewnętrznych (poza placówka oświatową) lekcji historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Cele realizacji zadania:

- pielęgnowanie pamięci o losach mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w okresie II wojny światowej,

- zachowanie pamięci o więźniach byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau,

- kształtowanie postaw humanistycznych i obywatelskich wśród młodzieży.

 1. Realizacja zadania publicznego  powinna polegać na omówieniu m.in. martyrologii narodu polskiego w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem męczeństwa więźniów KL Auschwitz – Birkenau i wpływu na losy mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
 2.  Jeden oferent może złożyć do konkursu maksymalnie jedną ofertę.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego – 20 000,00 zł.

 

Kwota przeznaczona na dotacje zostały określone w Uchwale Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z dnia 28 stycznia 2015r.

 

Termin składania ofert:  do 10 marca 2015 r.

 

Szczegółowe informacje w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 33 844 97 03, 33 844 97 08 na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

TERMINY:

 

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2015 r. do  31 grudnia 2015 r.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

1.  Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym
      w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):

 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

„Wzór opisu koperty”

Nazwa organizacji

 

 

„KONKURS OFERT W DZIEDZINIE KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015”  (WEZ)

 

nazwa zadania:

 

 

 

3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy: Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych - nr telefonu  33 844 97 03 (Magdalena Kasperczyk)

 

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

Uwaga!

W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

 

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.

 

 

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowe, złożone w zamkniętej kopercie.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.
 6. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
 7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 9. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego. Całkowity koszt zadania nie może być pomniejszony w tym przypadku o więcej niż 20% kosztu początkowego.

10.  Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanej oferty i jej akceptacji. Podmiot składający ofertę zostanie pisemnie powiadomiony o podjętej decyzji.

11.  Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

12.  Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

13.  W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie terminów lekcji historii, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.

14.  W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w kosztorysie pomiędzy poszczególnymi wydatkami:

-        do 10% ogólnej kwoty dotacji

-        powyżej 10% ogólnej kwoty dotacji pod warunkiem uprzedniej zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy

 1. Termin dokonania wyboru ofert- do 16 marca 2015 roku.

 

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

 

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- w tym wkład rzeczowy, osobowy, wybór środków i pomocy dydaktycznych adekwatnych do  tematyki lekcji

 

0-12

 

 

 

 

 

 

Informacja o zrealizowanych w roku w 2013 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

8 500,00 zł

8 500,00 zł

 

Informacja o realizowanych w roku 2014 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

27 000,00 zł

27 000,00 zł

 

Informacja o realizowanych w roku 2015 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

10 000,00 zł

 10 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy
 3. Wzór aktualizacji merytoryczno-finansowej
 4. Wzór sprawozdania 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe