Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2014-12-08 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E  

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami)  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI,

 zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna od km 0+000,0 do km 2+188,1 w Zatorze” na wniosek z dnia 22 października 2014 r., (uzupełniony w dniu 1 grudnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 18 listopada 2014 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez  Pana Jerzego Bajer reprezentującego Firmę Inżynierską ARCUS Jerzy Bajer z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37 – działającego w imieniu Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (upoważnienie z dnia 18 marca 2014 r.).

 Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Przeciszów i Gminy Zator na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem, w przypadku braku nawiasu – działka pod inwestycję zajmowana w całości):

jednostka ewidencyjna: Przeciszów; obręb 0003 Przeciszów – 2573, 2574/1 (2574), 2575/1 (2575), 2576/1 (2576), 2633/11 (2633/10), 2633/12 (2633/10), 2633/13 (2633/10), 2633/14 (2633/10), 2633/15 (2633/10), 2633/16 (2633/10), 2607/1 (2607), 2608/1 (2608), 2610/1 (2610), 2611/1 (2611), 2612/1 (2612), 2613/1 (2613), 2614/1 (2614), 2616/1 (2616), 2617/1 (2617), 2618/1 (2618), 2619/1 (2619), 2623/1 (2623), 2633/18 (2633/4), 2624/1 (2624), 2626/1 (2626), 2627/1 (2627), 2628/1 (2628), 2629/1 (2629), 2630/1 (2630), 2631/1 (2631), 2632/1 (2632), 3893/27 (3893/24), 3893/29 (3893/26), 3893/31 (3893/25), 3892/1 (3892), 3891/1 (3891),

jednostka ewidencyjna: Zator – obszar wiejski; obręb 0004 Łowiczki – 3267/1 (3267), 2845/33 (2845/27), 2845/31 (2845/25), 2592/11 (2592/7), 2592/13 (2592/9), 2592/15 (2592/10), 2534/3 (2534/1), 3293/6 (3293/3), 2533/15 (2533/5), 2533/13 (2533/8), 2845/28, 3268/1, 2845/26, 2842/2, 2753/7, 2753/5, 2693/3, 2690/2, 2646/6, 2646/4, 2643/6, 2643/4, 2595/9, 2595/8, 2595/11, 2592/8, 2592/6, 2534/2, 3293/5, 3293/4, 2533/6, 2533/4, 3268/5,

jednostka ewidencyjna: Zator – miasto; obręb 0001 Zator – 257, 195/3 (195/2), 219/1 (219), 220/1 (220), 221/1 (221), 224/1 (224), 236/1 (236), 241/1 (241), 251/1 (251), 254/1 (254), 255/1 (255), 256/1 (256),

jednostka ewidencyjna: Zator – miasto; obręb 0006 Zator – 94, 150, 65/1 (65), 71/1 (71), 72/1 (72), 87/1 (87), 95/3 (95/2), 95/5 (95/1), 101/1 (101), 135/3 (135/2), 136/4 (136/1), 136/6 (136/2), 237/1 (237), 151/1 (151), 152/1 (152), 161/1 (161), 167/1 (167), 173/1 (173), 178/1 (178), 179/1 (179), 187/1 (187), 188/1 (188), 195/3 (195/1), 195/5 (195/2), 196/1 (196), 197/1 (197), 153/1 (153), 204/1 (204), 209/1 (209), 212/1 (212), 216/1 (216), 223/1 (223), 228/1 (228),

jednostka ewidencyjna: Zator – miasto; obręb 0009 Zator – 69, 53/12 (53/1), 1/2

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów – 2572; jednostka ewidencyjna: Zator – miasto, obręb 0001 Zator – 193,

c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:

  • jednostka ewidencyjna Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów – 2608/2 (2608), 2610/2 (2610), 3891/2 (3891),
  • jednostka ewidencyjna Zator – miasto, obręb 0001 Zator – 195/4 (195/2),
  • jednostka ewidencyjna Zator – miasto, obręb 0006 Zator – 101/2 (101), 212/2 (212), 223/2 (223), 224,
  • jednostka ewidencyjna Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki – 2646/3, 2643/8, 2595/10, 2592/16 (2592/10).

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 WAB. 6747.10.2014

Zmiany dokumentu

  • 2014-12-08 08:05:31
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe