Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2014-11-21 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 


Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze przepisy art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32”, które zostało wszczęte na wniosek z dnia 30 kwietnia 2014 r. (data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 3 kwietnia 2014 r.),  Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.153.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.).

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuje się, że strony postepowania w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd do akt sprawy nie jest obowiązkowy. 

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numery działek ulegających podziałowi, w nawiasach podano, pogrubionym drukiem, numery działek przeznaczone pod przedmiotową inwestycję):jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb 0001 Oświęcim – 720/8, 720/47, 721/16(721/36, 721/37, 721/38), 721/17, 721/18, 721/20(721/32, 721/33), 721/22(721/30, 721/31), 721/25(721/34, 721/35), 721/26, 723/33(723/34), 727/31, 727/33, 727/36, 738/18, 741/4, 746/8, 746/11, 758/7, 787/15, 787/13, 788/2, 789/5, 908/28(908/29, 908/30), 909/3(909/18, 909/19), 909/14, 909/15, 909/16, 909/17(909/20, 909/21), 911/1(911/2, 911/3), 912/7(912/9, 912/10), 912/8(912/11, 912/12), 933/2(933/3, 933/4), 935/2(935/3, 935/4), 960/2(960/3, 960/4), 965/2, 965/3(965/4, 965/5), 966/1(966/2, 966/3), 1006/12, 1007/17, 1007/21(1007/27, 1007/28, 1007/29), 1027/12, 1030/5, 1036/9, 1069/30, 1069/31, 1069/33, 1069/51, 1069/54, 1069/56, 1069/64, 1069/65, 1069/92, 1069/70, 1069/85(1069/108, 1069/109), 1069/84, 1071/2(1071/11), 1071/3, 1071/8(1071/9, 1071/10), 1072/2, 1072/3, 1072/10(1072/11), 1083/21(1083/25, 1083/26, 1083/27), 1084/1(1084/7, 1084/8), 1084/4(1084/5, 1084/6), 1165/18(1165/19, 1165/20, 1165/21), 1168/6(1168/14, 1168/15, 1168/16), 1170/15(1170/19, 1170/20, 1170/21), 1170/18(1170/22, 1170/23, 1170/24), 1213/15(1213/19, 1213/20, 1213/21), 1213/18(1213/22, 1213/23, 1213/24), 1216/27(1216/31, 1216/32, 1216/33), 1216/30(1216/34, 1216/35, 1216/36), 1231/8(1231/9, 1231/10, 1231/11), 1238/7(1238/330, 1238/331, 1238/332), 1238/57(1238/318, 1238/319, 1238/320), 1238/63(1238/321, 1238/322, 1238/323), 1238/64(1238/324, 1238/325, 1238/326), 1238/65(1238/327, 1238/328, 1238/329), 1238/106, 1238/181(1238/310, 1238/311), 1238/274, 1238/275(1238/315, 1238/316, 1238/317), 1238/304(1238/312, 1238/313, 1238/314), 2007/4, 2007/16(2007/17, 2007/18), 2020/94, 2022/6, 1069/32,

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: 2024, 1779/1, 1070/1, 1070/2 – jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb 0001 Oświęcim,

c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy istniejącego przepustu na „potoku Klucznikowski”, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach  o numerach: 721/21, 2020/100 – jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb 0001 Oświęcim.


WAB.6747.2.2014            Oświęcim, dnia 18 listopada 2014  r.

Zmiany dokumentu

  • 2014-11-21 07:36:40
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe