Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zmianie postanowienia

Anna Wutke 2014-10-23 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 77 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11a ust. 1 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami),  

 STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 21 października 2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 o zmianie postanowienia Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o symbolu WAB.6747.2.2014 w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym ze względu na stwierdzenia naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i ustalenie nowego terminu – do dnia 14 listopada 2014 r. – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2014 r., zawierającego prośbę o zmianę terminu wyznaczonego w postanowieniu Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o symbolu WAB.6747.2.2014 w sprawie usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym załączonym do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32.

 Na w/w postanowienie z dnia 21 października 2014 r. o symbolu WAB.6747.2.2014 nie przysługuje zażalenie.

 Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

  • 2014-10-23 08:09:02
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe