Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu zawiadomienia i postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym

Iwona Siuta 2014-10-02 drukuj

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 687 z późn. zm.) art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wydaniu postanowienia o symbolu WAB.6747.8.2014 z dnia 26.09.2014 r. o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 06.12.2014 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21 lipca 2014 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego biuro projektowe „Konstruktor”, z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.181.2014 z dnia 30 lipca 2014 r.)

Inwestycja będzie realizowana na terenie Miasta Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto; obręb: Nr 0002 Dwory I – 1301/14(1301/9), 1296/11(1296/9), 1298/17(1298/11), 1287/14(1287/6), 1248/4(1248/1), 1278/1(1278), 1245/16(1245/1), 1245/19(1245/15), 4127/3(4127/2), 1225/1(1225), 1214/19(1214/18), 1214/21(1214/16), 1216/1(1216), 2284/5(2284/3), 1169/1(1169), 1215, 1478/21.

Ponowne zawiadomienie wynika z oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu z dnia 12.08.2014 r. znak: WAB.6747.8.2014 - w miejscu działki ewidencyjnej nr 1196/1(1196) powinna być wpisana działka nr 1169/1(1169). Ponadto zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WAB. 6747.8.2014

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe