SZP.272.45.2014 Wykonanie operatów szacunkowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego