Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postepowania

Anna Wutke 2014-08-25 drukuj

    O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami)  w związku z art. 49, art. 97 § 1 pkt 4, art. 101  § 3 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia,

a) o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2014 r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32”, na wniosek z dnia 12 marca 2014 r. (uzupełnionego w dniu 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2014 r.), złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.153.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.),
b) o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2014 r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 dotyczącego   usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym oraz uzupełnienia braków w dokumentacji przedłożonej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w terminie do dnia 20 października 2014 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawa budowlanego.

Starosta Oświęcimski postanowieniem z dnia 13 czerwca 2014 r. o symbolu WAB.6747.2.2014 zawiesił prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację w/w inwestycji do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie tj. do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 7 sierpnia 2014 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2014 r. znak OO.4240.2.164.2014.Asu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:  budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, ze ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania z urzędu do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.

Z treścią w/w postanowień można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art.  101 § 3 w związku z art. 141§ 1   Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zażalenie nie przysługuje.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

WAB. 6747.2.2014

Zmiany dokumentu

  • 2014-08-25 07:32:52
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe