Zaproszenie do przedstawienia informacji dotyczącej kosztów realizacji w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych

Monika Noworyta 2014-08-20

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie ” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

Oświęcim, dnia 20.08.2014r.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Zainwestuj w siebie” w 2014 prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji usługi w zakresie:

ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

 

  1. Warunki współpracy:

Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby 12 osób, przy czym jedna osoba będzie miała zabiegi w miejscu zamieszkania (teren powiatu oświęcimskiego) w okresie od września do 30 listopada 2014.

 

  1. Szczegółowy zakres usług rehabilitacyjnych:

 - Tens :- ( 90x)

- UD : -( 40x)

- Laser: -( 110x)

- Magnetronik :-( 30x)

- masaż: (nie krótszy niż 30 min.) –(170x)

- ćw. Bierne: - (40x)

- ćw. Czynne:  w odciążeniu –(120x)

.- ćwiczenia izometryczne: -(10x)

-wirówki: (10x)

- ćw. Czynno-bierne: (40x)

-ćw. Równoważne (20x)

-ćw. Indywidualnie prowadzone (20x)

-pionizacja (20x)\

-aquavibron (20x)

 

3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

a)      Miejsce realizacji usługi - gabinet udostępniony przez Wykonawcę usługi.

b)      Gabinet musi się znajdować na terenie miasta Oświęcim i być w pełni
wyposażonym gabinetem rehabilitacyjnym, dyspozycyjnym od godzin
porannych do wieczornych, dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich.

c)      Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi muszą posiadać udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie  zawodowe.

d)      Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi muszą posiadać wykształcenie kierunkowe poparte dokumentami - kserokopia  dyplomu lub inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

 

4. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

5. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

e)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

f)       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

g)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

h)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

 

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt.5,
  2. Listę rehabilitantów biorących udział w realizacji usługi ,wraz z  dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikację i doświadczenie.
  3. Oferta cenowa – stawka za w/w zabiegi /cena za jeden zabieg oraz cena całościowa) Prosimy o uwzględnienie ceny dojazdu do jednej osoby która będzie miała zabiegi w miejscu zamieszkania.
  4. Informacja dotyczące lokalizacji gabinetu.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać na adres biuro@zainwestuj-w-siebie.eu lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w terminie do 29.08.2014r do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58.

 

                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                             Powiatowego Centrum

                                                                                                                                  Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                  mgr Elżbieta Kos