Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2014-08-11 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wydaniu w dniu  7 sierpnia 2014 r. decyzji Nr 4/14 na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu od km 0+012,65 do km 1+ 376,68”,  na wniosek z dnia 8 kwietnia 2014 r., (uzupełniony w dniu 26 maja 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 28 kwietnia 2014 r.) złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Tomasza Brzenk reprezentującego Firmę Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, ul. K. Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, (pełnomocnictwo  IM.7013.3.2013.MP z dnia 7 kwietnia 2014 r.).

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, w województwie małopolskim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna: Oświęcim-miasto; obręb Nr 0005 Monowice – 865/7 (865/4), 991/5 (991/3), 990/3 (990/1), 990/5 (990/2), 989/1 (989), 988/3 (988/2), 963/4 (963/2), 928/8 ( 928/6), 928/10 (928/7), 864/12 (864/3), 925/14 (925/6), 831/2, 865/3, 831/4 (831/1), 866/11 (866/6), 925/12 (925/5), 865/5, 866/13 (866/7), 925/16 (925/7), 866/15 (866/8), 925/18 ( 925/8), 866/17 (866/3), 925/20 (925/10), 925/22 (925/11), 866/19 (866/9), 866/21 (866/10), 925/24 (925/3), 924/1 (924), 923/14 (923/1), 923/16 (923/3), 923/4, 923/8 (923/5), 875/2 (875), 882/7 (882/3), 923/10 (923/6), 923/12 (923/7), 922/2 (922/1), 883/26 (883/19), 883/27 (883/20), 883/29 (883/22), 883/32 (883/24) 909/1 (909), 883/13, 883/15, 883/17, 908/1 (908), 883/34,  883/35 (883/16), 900/1 (900), 884/2 (884), 894, 885/2 (885), 886/4 (886/1), 899/3 (899/1), 886/6 (886/2), 887/4 (887/1), 887/6 (887/2), 899/5 (899/2), 898/1 (898), 890/8 (890/6), 897/7 (897/2), 890/10 (890/2), 897/9 (897/3), 897/11 (897/5), 891/12 (891/5), 896/5 (896/4), 891/14 (891/6), 893/27 (893/12) 895/5 (895/4), 895/7 (895/3), 893/26( 893/11), 893/9, 893/24 (893/10), 893/8, 893/22 (893/7), 893/5, 893/20 (893/6), 893/4, 893/18 (893/3), 893/14 (893/1), 893/16 (893/2),
jednostka  ewidencyjna: Oświęcim – obszar wiejski; obręb Nr 0010 Poręba Wielka – 596/108 (596/3), 596/106 ( 596/15), 596/104 (596//14), 596/102 (596/13), 596/100 (596/11), 596/98 (596/10), 596/96 ( 596/30), 596/94 (596/69), 596/110 (596/84), 586/61 (586/4),

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach (przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto; obręb Nr 0005 Monowice: 884/3 (884), 884/1 (884), 885/1 (885), 865/6 (865/4), 988/4 (988/2), 928/11 (928/7), 925/15 (925/6), 831/3 (831/1), 866/12 (866/6), 925/17 (925/7), 925/19 (925/8), 925/21 (925/10), 925/23 (925/11), 923/9 (923/5), 923/11 (923/6), 909/2 (909),  900/2 (900),  899/4 (899/1), 897/8 (897/2), 897/10 (897/3), 897/12 (897/5), 896/6 (896/4), 895/6 (895/4), 895/8 (895/3), 866/22 (866/10), 883/33 (883/16), 893/28 (893/12), 893/19 (893/6), 893/17 (893/3), 925/25 (925/3), 923/15 (923/1),
jednostka  ewidencyjna: Oświęcim – obszar wiejski; obręb Nr 0010 Poręba Wielka:  596/107 (596/15).

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
· określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
· oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna,
· zatwierdzenia podziału nieruchomości,
· zatwierdzenia projektu budowlanego, 
· zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tego obowiązku,
· wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
· doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji,
· w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 WAB.6747.3.2014

Zmiany dokumentu

  • 2014-08-11 07:37:05
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe