Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2014-08-07 drukuj

OBWIESZCZENIE  


 Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wydaniu w dniu  31.07.2014r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr  3/14 na realizację inwestycji drogowej pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1877 K od km 0+187,5 do km 0+ 399,6” na wniosek z dnia 21.05.2014 r., złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Pawła Szczepaniak, ul. Szarych Szeregów 6/27, 32-600 Oświęcim – działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, (upoważnienie z dnia 14.03.2014 r.).
Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna: Oświęcim-obszar wiejski; obręb Nr 0007 Harmęże – 582/3, 246/5, 126/1, 245/3 (245),  122/4 (122), 121/4 (121), 246/11 (246/9), 564/4 (564),
jednostka ewidencyjna: Oświęcim-obszar wiejski; obręb Nr 0009 Pławy – 449/1.
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
· określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
· oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością Powiatu Oświęcimskiego, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna,
· zatwierdzenia podziału nieruchomości,
· zatwierdzenia projektu budowlanego, 
· wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
· doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji,
· w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

WAB.6747.6.2014

Zmiany dokumentu

  • 2014-08-07 07:47:30
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe