Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym

Iwona Siuta 2014-07-08 drukuj


OBWIESZCZENIENa podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)  ) oraz w związku z art. 10 § 1, art. 49 i 123  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że 01.07.2014r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.3.2014 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, w terminie do 31.07.2014r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji p.n.: „Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu od km 0+012,65 do km 1+ 376,68” na wniosek z dnia 08.04.2014 r., (uzupełnionego w dniu 26 maja 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 28 kwietnia 2014 r. znak: WAB.6747.3.2014) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Tomasza Brzenka reprezentującego firmę Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, ul. K. Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, (pełnomocnictwo  IM.7013.3.2013.MP z dnia 07.04.2014 r.)

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek, środa czwartek w  godz. 7.30 – 15.30 , wtorek w godz. 7.30-17.00,  piątek w godz. 7.30 – 14.00.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WAB.6747.3.2014

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe