Rozeznanie dostepnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów językowych

Monika Noworyta 2014-07-04

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego „Zainwestuj w siebie” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji następujących kursów językowych:

 

a)      Język angielski- poziom podstawowy (metoda konwersacji).

Warunki współpracy:

Umowa cywilno - prawna.

Ilość uczestników: 3 osoby.

Miejsce realizacji kursu: Na terenie Powiatu oświęcimskiego.

 

b)      Język angielski- poziom średniozaawansowany  (metoda konwersacji).

Warunki współpracy:

Umowa cywilno - prawna.

Ilość uczestników: 2 osoby.

Miejsce realizacji kursu: Na terenie Powiatu oświęcimskiego.

 

 

c)      Język angielski –FCE.

Warunki współpracy:

Umowa cywilno - prawna.

Ilość uczestników: 1 osoba.

Miejsce realizacji kursu: Na terenie Powiatu oświęcimskiego.

 

d)     Język niemiecki.

Warunki współpracy:

Umowa cywilno - prawna.

Ilość uczestników: 1 osoba.

Miejsce realizacji kursu: Na terenie Powiatu oświęcimskiego.

 

 1. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:
 1. Wykonawca usługi zapewni oznakowanie sali oraz materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi;
 2. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tj. list obecności, dziennika zajęć, list odbioru materiałów szkoleniowych;
 3. Wystawienie Uczestnikom kursu certyfikatów o ukończeniu kursu zawierających informację o jego terminie, wymiarze godzin oraz tematyce zajęć;
 4. Przygotowanie szczegółowego programu oraz harmonogramu kursu;
 5. W ramach prowadzonych zajęć zapewnienie każdemu Uczestnikowi kursu dostępu do wszelkich materiałów, przyrządów i sprzętów potrzebnych w ramach realizowanych zajęć.

 

2. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

3. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)     Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

e)      Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.

f)       Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

4. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 3,
 2. Opis posiadanego doświadczenia
 3. Informacja cenowa – koszt za 1 osobę brutto.

 

Informację dotyczącą kosztów realizacji kursów brutto - proszę przesłać na adres biuro@zainwestuj-w-siebie.eu w terminie do 15.07.2014 do godziny 12.00.

 

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

mgr Elżbieta Kos