Wybory Samorządowe 2014

Monika Mech 2014-11-21

Protokoły i zestawienia z wyborów do Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego dostępne w dolnej części prawej strony ekranu - w załącznikach.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu  z dnia 23 października 2014r. o skreśleniu kandydata na radnego z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 1,  zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica- Janusza Korwin-Mikke, w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - W ZAŁĄCZENIU.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oświęcimiu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - W ZAŁĄCZENIU.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przekazuje poprawiony wzór zgłoszenia listy kandydatów (uzupełniony o pkt. III dotyczy wykazania skrótu nazwy komitety na obwieszczeniu i na kartach).

 

Szczegóły zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2014 roku dotyczącego Wyborów Samorządowych w 2014 roku dostępne są w załączniku. 

 


 

Informacje, komunikaty oraz ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są w linku poniżej:

Serwis Informacyjny PKW - Wybory Samorządowe 2014


 KALENDARZ WYBORCZY

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)

 

 Treść czynności wyborczej

 

1

 2

do dnia 7 września 2014 r.

 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

 - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r.

 - powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r.

do godz. 2400

 - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r.

 - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r.

 - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

 - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

do godz. 2400

 - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

 - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

 - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

 - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 27 października 2014 r.

 - rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada

do dnia 14 listopada 2014 r.

do godz. 2400

 - nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r.

 - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

 

 - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r.

o godz. 2400

 - zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

 - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.

godz. 700-2100

 - głosowanie

*)      Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

 

 

Dodatkowo, w załącznikach umieszczonych po prawej stronie naszego serwisu znaleźc można:

  • Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  • Wniosek o pełnomocnictwo
  • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego
  • Zgoda pełnomocnictwo
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze swojej działalności terytorialnej. 
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. 
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz  wyborów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku.