Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego

Anna Wutke 2014-06-17 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami)  w związku z art. 49, art. 97 § 1 pkt 4, art. 101  § 3 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że dniu 13 czerwca 2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32”, na wniosek z dnia 12 marca 2014 r. (uzupełnionego w dniu 30 kwietni 2014 r.) zgodnie z wezwaniem
z dnia 3 kwietnia 2014 r.), złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.153.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.)

do czasu zakończenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji prowadzone jest na wniosek złożony w dniu 12 marca 2014 r. (uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2014 r.) przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2. Postanowienie o zawieszeniu postępowania zostało wydane po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Saternus –w części dotyczącej ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W związku z powyższym oraz na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, należało zawiesić postępowanie.

Od postanowienia stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 7 dni od  dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z  treścią w/w postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 WAB. 6747.2.2014

Zmiany dokumentu

  • 2014-06-17 07:35:03
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe