Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania

Iwona Siuta 2014-06-10 drukuj

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego


Na podstawie art. 11 c i art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), art. 10 § 1 i art. 49 w zw. z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 05.06.2014 r. został złożony przez Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L, w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla 54KD, budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz 54KD budowa ścieżki rowerowej przy ul. Chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia 15.05.2014 r. o symbolu WAB.6747.4.2014 wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości wskazanych w projekcie budowlanym, w terminie do dnia 06.06.2014 r. Pismem z dnia 05.06.2014 r. Prezydent Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego ze względu na brak możliwości spełnienia w wyznaczonym terminie, wymogów określonych w w/w postanowieniu.

Zgodnie z art. 98 § 1 kpa stanowi, iż organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do w/w wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WAB.6747.4.2014

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe