Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2014-06-03 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmn.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zmn.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w ostatecznej decyzji Nr 1/14 Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 lutego 2014 r. o symbolu: WAB.6747.14.2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+254,66 ul. Świnna wraz z odwodnieniem w postaci muldy chłonnej jednostronnej, zabezpieczeniu istniejących sieci, budowie włączenia do ulicy powiatowej”.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.

Na w/w postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.


WAB.6747.14.2013

Zmiany dokumentu

  • 2014-06-03 09:24:51
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe