Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2014-05-30 drukuj

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

 Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zmn.)  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.),


STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1877 K od km 0+187,5 do km 0+ 399,6 na wniosek z dnia 21.05.2014 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Pawła Szczepaniak, ul. Szarych Szeregów 6/27, 32-600 Oświęcim – działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, (upoważnienie z dnia 14.03.2014 r.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna: Oświęcim-obszar wiejski; obręb Nr 0007 Harmęże – 582/3, 246/5, 126/1, 245/3 (245),  122/4 (122), 121/4 (121), 246/11 (246/9), 564/4 (564),
jednostka ewidencyjna: Oświęcim-obszar wiejski; obręb Nr 0009 Pławy – 449/1.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WAB. 6747.6.2014

Zmiany dokumentu

  • 2014-05-30 10:59:33
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe