Asystent osoby niepełnosprawnej

Monika Noworyta 2014-05-15

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby 1 uczestnika projektu – max. 100 godzin w okresie od czerwca do listopada 2014.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 3. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dobra organizacja pracy.
 4. Dyspozycyjność w godzinach 9:00-15:00

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje do realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż doświadczenia zawodowego;
 5. Oferta cenowa – stawka brutto za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia;
 6. Referencje;
 7. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.
 8. Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 

Na CV oraz w ofercie cenowej należy dopisać :

„Wyrażam zgodę na zbieranie i  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).”

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” lub drogą mailową na adres: biuro@zainwestuj-w-siebie.eu w terminie do 29.05.2014 do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

 

Oświęcim, dnia 15.05.2014r