Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - szkolenie: Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej

Monika Noworyta 2014-05-15 drukuj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego „Zainwestuj w siebie” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów szkolenia z zakresu: TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Nawiązywanie kontaktów, jasne i precyzyjne formułowanie komunikatów, pokonywanie barier w komunikacji interpersonalnej, zasady aktywnego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna.

1. Warunki realizacji usługi.

Termin realizacji szkoleń: 13-15.06.2014r.

Miejsce realizacji szkolenia: Szczyrk, Hotel Skalite

Ilość grup: 1

Ilość uczestników: max 21 osób

Ilość godzin szkoleniowych: 18 godzin w terminie 13-15.06.2014r – 6 godzin szkoleniowych dziennie/ w godzinach 9:15-14:00.

 

Uczestnicy szkolenia: Młodzież wychodząca z różnych form pieczy zastępczej.

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

e)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

f)       Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym w tym osobami niepełnosprawnymi oraz młodzieżą wychodzącą
z rożnych form pieczy zastępczej.

g)      Wykonawca wykonał minimum 10 szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej.

h)      Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.

 

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt. 4,
  2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV i opisem ich kwalifikacji.
  3. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników..
  4. Oświadczenie o dyspozycyjności podpisane przez wykładowców – wzór stanowi załącznik nr 1.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztu noclegu i wyżywienia.

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto - realizacji usługi oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na na adres mailowy – biuro@zainwestuj-w-siebie.eu lub złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Szkolenie –Komunikacja interpersonalna” w terminie do 21.05.2014r do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe