Animator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

Monika Noworyta 2014-05-15 drukuj

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                         

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

ANIMATORÓW CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby projektu –15 godzin  w okresie od 13.06.2014 do 15.06. 2014, w godzinach od 900 do1400, dla 18 dzieci w wieku od 2 do 16 roku życia. Usługa realizowana będzie podczas gdy opiekunowie dzieci będą uczestniczyć w treningu kompetencji społecznych w Hotelu „Skalite” w Szczyrku.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe - pedagogiczne.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dyspozycyjność w weekendy i gotowość do wyjazdu.
 4. Wysokie zdolności komunikacyjne.
 5. Znajomość gier i zabaw dla dzieci.
 6.  Entuzjazm, kreatywność.
 7. Zaangażowanie w pracę.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje,
 4. Oferta cenowa – stawka brutto za całość realizacji przedmiotu zlecenie, w tym koszty pobytu.
 5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.
 6. Opracowany scenariusz zabaw dla dzieci , realizowanych podczas wyjazdu.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Animator czasu wolnego” lub na adres e-mail biuro@zainwestuj-w-siebie.eu w terminie do 20.05.2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

 

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

 

      Dyrektor

  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

     w Oświęcimiu

                                                                            Elżbieta Kos

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe