Wykonawca usługi przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych z zakresu "Radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami”

Monika Noworyta 2014-05-08 drukuj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                       ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

WYKONAWCĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU "RADZENIE SOBIE ZE   STRESEM, ZNIECHĘCENIEM, LĘKIEM, BEZSILNOŚCIĄ I WŁASNYMI EMOCJAMI”.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Zwiększenie osobistej odporności i nabycia kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem i silnymi emocjami.

1. Warunki realizacji usługi.

Termin realizacji szkoleń: 13-15.06.2014 r.  

Miejsce realizacji szkolenia: Szczyrk /lub/ Ustroń / lub/Wisła

Ilość grup: 1

Ilość uczestników: max 20 osób.

Ilość godzin szkoleniowych: 18 godzin  w terminie 13-15.06.2014 r.– 6 godzin szkoleniowych dziennie/ w godzinach 9:15-14:00.

 

Uczestnicy szkolenia: Rodziny zastępcze i osoby niepełnosprawne.

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

e)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

f)       Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym w tym osobami niepełnosprawnymi.

g)      Wykonawca prowadził szkolenia z zakresu „Radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem, lekiem, bezsilnością i własnymi emocjami”.

h)      Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.

 

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt. 4,
  2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV i opisem ich kwalifikacji.
  3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
  4. Oświadczenie o dyspozycyjności podpisane przez wykładowców – wzór stanowi załącznik nr 1.

  Zamawiający nie pokrywa kosztu noclegu i wyżywienia.

Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Szkolenie – Radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem, lekiem, bezsilnością i własnymi emocjami” w terminie do 16.05.2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

 Oferta może być złożona osobiście, w siedzibie Zamawiającego, lub na adres mailowy– biuro@zainwestuj-w-siebie.eu

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe