Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu treningu psychoedukacyjnego

Monika Noworyta 2014-03-13 drukuj

 

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego „Zainwestuj w siebie” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów szkolenia z zakresu:

TRENINGU PSYCHOEDUKACYJNEGO

 Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening skoncentrowany na pogłębieniu świadomości i kompetencji w funkcjonowaniu w roli rodzicielskiej, uświadomienie sobie i wyrażanie oczekiwań, uczuć i postaw rodzicielskich, poszerzenie wiedzy i doświadczeń na temat dylematów rodzicielskich i dziecięcych uczuć, sposobów nawiązywania współpracy, komunikacji z dziećmi, skuteczności i nieskuteczności pochwał oraz kar.

 

1. Warunki realizacji usługi.

Termin realizacji szkoleń: 17.04.2014- 18.04.2014r

Miejsce realizacji szkolenia: Oświęcim

Ilość grup: 1

Ilość uczestników: max 10 osób

Ilość godzin szkoleniowych: 12 godzin– 6 godzin szkoleniowych dziennie w godzinach 9:15-14:00.

Uczestnicy szkolenia: Rodziny zastępcze.

 2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.

 3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

e)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

f)       Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym.

g)      Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie                        z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.

 

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt. 4,
  2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV i opisem ich kwalifikacji.
  3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
  4. Oświadczenie o dyspozycyjności podpisane przez wykładowców – wzór stanowi załącznik nr 1.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztu noclegu i wyżywienia.

 

Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Szkolenie – Trening Psychoedukacyjny” w terminie do 21.03.2014r do godziny 12.00 (decyduje data wpływu). Oferta może być złożona osobiście, w siedzibie Zamawiającego, lub na adres mailowy– biuro@zainwestuj-w-siebie.eu

 

                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                Powiatowego Centrum

                                                                                                                     Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

                                                                                                                                       mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe