Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie specjalisty w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego

Monika Noworyta 2014-03-13 drukuj

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego „Zainwestuj w siebie” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji usługi z zakresu: SPECJALISTA W ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby Beneficjentów ostatecznych projektu – max 180 godzin  w okresie od kwietnia do listopada 2014.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. Minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji doradztwa zawodowego;
 3. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji doradztwa zawodowego.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo;
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych;
 3. Znajomość lokalnego rynku pracy;
 4. Dobra organizacja pracy;
 5. Dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje do realizacji doradztwa zawodowego
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż doświadczenia zawodowego;
 5. Informacja cenowa – stawka brutto za 1 godzinę realizacji usługi;
 6. Referencje;
 7. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.
 8. Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 Na CV należy dopisać :

 „Wyrażam zgodę na zbieranie i  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).”

 

 Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4,          32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego” w terminie do 21.03.2013r do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

 Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

Oświęcim, dnia 13.03.2014r.

                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                Powiatowego Centrum

                                                                                                                     Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

                                                                                                                                       mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe