SZP.272.2.2014 Przygotowywanie zgłoszeń geodezyjnych, aktualizacja prowadzonej mapy numerycznej, kartowanie operatów

Postępowanie o udzielenie zamówiena publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe