Ogłoszenie o naborze na jedno stanowisko urzędnicze

Monika Noworyta 2013-11-25 drukuj

                        Oświęcim, dn. 25 listopada 2013 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

ogłasza nabór na jedno stanowisko urzędnicze

 

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe na kierunku: prawo,

b)      dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw:

-     o samorządzie powiatowym,

-     o finansach publicznych,

-     prawo zamówień publicznych,

-     kodeks postępowania administracyjnego

-     postępowanie egzekucyjne w administracji,

-     o pomocy społecznej,

-     o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-     kodeks rodzinny i opiekuńczy

c)      umiejętność obsługi komputera,

d)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

f)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

  2. Wymagania dodatkowe:

  a)      umiejętność dobrej organizacji pracy,

  b)      umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

  c)      umiejętność redagowania pism, prowadzenia korespondencji,

  d)     komunikatywność i wysoka kultura osobista.

   

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a)      sporządzanie pozwów alimentacyjnych i pism procesowych,

  b)      przygotowywanie decyzji administracyjnych,

  c)      sporządzanie projektów umów cywilno-prawnych,

  d)     prowadzenie dokumentacji z zakresu organizacji jednostki i zamówień publicznych,

  e)      rozliczanie domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia z dotacji celowej
  z budżetu państwa przeznaczonej na ich funkcjonowanie,

  f)       sporządzanie i przekazywanie sprawozdawczości w wersji elektronicznej
  z zastosowaniem homologowanego systemu informatycznego (Statystyczna Aplikacja Centralna),

  g)      przekazywanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej w przypadku nieponoszenia opłat ustalonych wydanymi uprzednio decyzjami administracyjnymi,

  h)      reprezentowanie jednostki przed sądem i organami administracji publicznej w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

   

  4. Wymagane dokumenty:

  a)      CV,

  b)      list motywacyjny,

  c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

  d)     oświadczenie o niekaralności,

  e)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.),

  f)       zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, Dziennik Podawczy, w terminie
  do dnia 10 grudnia 2013 r. w godzinach pracy Centrum:

  poniedziałek, środa, czwartek  – w godz. 7.00 – 15.00

  wtorek – w godz. 7.00 – 16.00

  piątek  – w godz. 7.00 – 14.00

  bądź za pośrednictwem urzędu pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze”.

  Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacje dodatkowe:

  1. dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu kryteria,
  2. oferty nie spełniające kryteriów określonych w pkt. 1 nie będą rozpatrywane,
  3. kandydaci zostaną poddani sprawdzeniu wiedzy ze znajomości przepisów, o których mowa
   w pkt 1 lit. b), w wyznaczonym terminie, o którym zostaną powiadomieni telefonicznie,
  4. z kandydatami, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą dwuetapowy test (składający się
   z pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania otwartego polegającego na sporządzeniu projektu pisma procesowego lub rozstrzygnięcia administracyjnego) zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
  5. informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona najpóźniej w dniu 20 grudnia 2013 r. na stronie internetowej BIP: http://bip.powiat.oswiecim.pl i na tablicy ogłoszeń PCPR w Oświęcimiu,
  6. wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów,
  7. nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

   

   

  Dyrektor

  Powiatowego Centrum

  Pomocy Rodzinie

  mgr Elżbieta Kos

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe