Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81 osób przewlekle psychicznie chorych

Monika Noworyta 2013-10-17 drukuj

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 t.j.) i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964):

 

Powiat Oświęcimski ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

I. Rodzaj zadania: prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81 osób przewlekle psychicznie chorych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Na realizację zadania Powiat Oświęcimski przeznacza dotację celową przyznana przez Wojewodę na pensjonariuszy umieszczonych w DPS przed 1 stycznia 2004 r., na którą składają się środki finansowe: 

- do 981 360,00 zł w 2014 r.

- do 981 360,00 zł w 2015 r.

- do 981 360,00 zł w 2016 r.

- do 981 360,00 zł w 2017 r.

- do 981 360,00 zł w 2018 r.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Przyznana dotacja na dofinansowanie zadania wypłacana będzie na konto podmiotu niepublicznego wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert w miesięcznych transzach, po podpisaniu umowy.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 Powiat Oświęcimski zleci organizacji pozarządowej realizację zdania z zakresu pomocy społecznej na okres 5 lat, tzn. od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2018 r.

 Oferta podmiotu winna być ściśle dostosowana do wzoru oferty realizacji zadania publicznego określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 Konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zlecenie zadań nie obejmuje ustalania uprawnień do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych.

 

Powyższe informacje winny być potwierdzone oświadczeniami pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenia prawdy.

 

Podmiot uczestniczący w konkursie winien posiadać siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego i posiadać zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.

 

Warunki lokalowe i wyposażenie lokali:

1)      wymagane jest posiadanie odpowiednich pomieszczeń:

a)      mieszkalnych wyposażonych w kompletny sprzęt gospodarstwa domowego,

b)      biurowych wyposażonych w sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, z dostępem do sieci Internet,

2)      posiadanie numeru telefonu i telefaksu.

 

V. Warunkami rozpatrzenia oferty i zlecenia zadania są:

1)      zamieszczenie w ofercie:

a)      szczegółowego zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

b)      informacji o terminie i miejscu realizacji zadania,

c)      kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,

d)     informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

e)      informacji o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

f)       informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

g)      deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

2)      dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

3)      przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

 

Ofertę na realizację zadania należy składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz w wersji elektronicznej na adres PCPR w Oświęcimiu: e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 7 listopada 2013 r.

 

Otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony:

1. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej:  http://HYPERLINK "http://www.bip.powiat.oswiecim.pl/"bip.powiat.oswiecim.pl,

2. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 Celem opiniowania i wyboru jednej ze złożonych ofert, zostanie powołana komisja konkursowa, w skład której wejdą:

1/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - Elżbieta Kos

2/ pracownik merytoryczny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Andrzej Goytowski

3/ Sekretarz Powiatu – Aleksandra Bibrzycka

 

Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs:

1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony,

2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w dniu: 15 listopada 2013 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w dniu : 18 listopada 2013 r.

-  na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej:  http://HYPERLINK "http://www.bip.powiat.oswiecim.pl/"bip.powiat.oswiecim.pl,

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń i zawierać będzie:

- nazwę oferenta,

- nazwę zadania publicznego,

- wysokość przyznanych środków publicznych.

 

Po ogłoszeniu wyników zostanie zawarta stosowna umowa na realizację zadania publicznego z wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert organizacją pozarządową, na czas określony, na okres 5 lat, od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

Wzór umowy w sprawie realizacji zadania zleconego, jak również wzór sprawozdania z realizacji zadania określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

Powiat Oświęcimski zastrzega sobie prawo skrócenia okresu obowiązywania umowy w przypadku wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, niespójnych z przepisami, na podstawie których ogłoszono niniejszy konkurs.

 

VII. Informacja o wydatkowanych środkach finansowych na zadanie w zakresie pomocy społecznej zrealizowane przez Powiat Oświęcimski w bieżącym roku i latach poprzednich

 

Na podstawie umowy zlecenie zawartej na lata 2009 - 2013 pomiędzy organizacją pozarządową, a Powiatem Oświęcimskim, Powiat zlecił realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, jakim jest prowadzenie domu pomocy społecznej dla 81 osób (mężczyzn) przewlekle psychicznie chorych, przyznając na ten cel roczną dotację:

- w roku 2012 – 1.086.545,00 zł,

- na rok 2013 zaplanowana dotacja wyniosła: 980.200,00,00 zł, lecz wydatkowana kwota może różnić się, gdyż kwota dotacji uzależniona jest od aktualnej liczby osób umieszczonych w placówce przed 1 stycznia 2004 r. oraz wysokości dotacji celowej przyznawanej od Wojewody.

 

                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                            Powiatowego Centrum

                                                                                                                                  Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                  mgr Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe