Realizacja szeregu zabiegów rehabilitacyjnych

Monika Noworyta 2013-09-11

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie ” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

Oświęcim, dnia 11.09.2013r.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Zainwestuj w siebie” w 2013 roku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty:

 

W ZAKRESIE REALIZACJI SZEREGU ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

 

  1. Warunki współpracy:

Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby 34 Beneficjentów Ostatecznych projektu –osób niepełnosprawnych, w okresie od września do 20 grudnia 2013.

  1. Szczegółowy zakres usług rehabilitacyjnych:

 - Tens :- ( 125x)

- Interdyn: - (10x)

- UD : -( 100x)

- Laser: -( 185x)

- Magnetronik :-( 45x)

- masaż: (nie krótszy niż 30 min.) –(415x)

- ćw. Bierne: - (170x)

- ćw. Czynne:  w odciążeniu –(520x)

- drenaż limfatyczny manualny : -(50x)

- drenaż limfatyczny urządzeniem BOA: - (50x)

- logopeda: - (20x)

- ćwiczenia ogólno usprawniające: - (30x)

- ćwiczenia samowspomagające: - (30x)

-ćwiczenia manualne dłoni: - (10x)

- tetrapareza spastyczna: - (20x)

.- ćwiczenia izometryczne: -(30x)

- Si:- (10x)

- doskonalenie chodu, eliminowanie przeprostu kolana:- (10x)

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

 

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
  2. Listę rehabilitantów biorących udział w realizacji usługi , wraz z  opisem ich kwalifikacji.
  3. Oferta cenowa – stawka za w/w zabiegi /cena za jeden zabieg oraz cena całościowa).

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać na adres biuro@zainwestuj-w-siebie.eu lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w terminie do 18.09.2013r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58.

 

                                                                                   Dyrektor

                                                                                    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                       w Oświęcimiu

                                                                                       Elżbieta Kos