DPS Bobrek: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku

Mariusz Sajak 2013-09-24 drukuj

Bobrek: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku


Numer ogłoszenia w BZP: 360988 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8464404, faks 0-33 8461349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku w podziale na 5 części. Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, wdrażanego w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących przynajmniej jedną część. Część 1 - Funkcjonowanie życiowe dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - ograniczenia i możliwości ich kompensowania w pracy opiekuna DPS. 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Klasyfikacja deficytów poznawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyka poszczególnych stopni upośledzenia umysłowego poprzez możliwości uczenia się i nabywania umiejętności życiowych przez niepełnosprawnego mieszkańca. Potrzeby psychiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, skutki deprywacji potrzeb. Sposoby i możliwości zaspakajania indywidualnych potrzeb mieszkańca w pracy opiekuna. Rola relacji emocjonalnych opiekuna z mieszkańcem dla codziennego funkcjonowania i rozwoju mieszkańca. Możliwości kompensowania niedoborów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej intelektualnie poprzez zakres pomocy dostosowany do jego możliwości i potrzeb psychofizycznych. Ułatwianie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dokonywania wyborów i wyrażania własnego zdania. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 2 grupy i łącznie nie więcej niż 44 osoby. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenie dwu dniowe (dzień po dniu) bez noclegu dla każdej z grup - jeden dzień szkolenia min. 6 godzin. Część 2 - Sytuacje trudne w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie.. 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Rodzaje sytuacji trudnych. Przyczyny powstawania sytuacji trudnych - ich rozpoznawanie i możliwości ich eliminowania (minimalizowania). Sposoby identyfikowania przyczyn sytuacji trudnych ze szczególnym uwzględnieniem analizy okoliczności poprzedzających powstanie sytuacji trudnej. Rola postępowania opiekuna w zmniejszaniu prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji trudnej. Rola czynników związanych z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną mieszkańca w powstawaniu sytuacji trudnych. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 2 grupy i łącznie nie więcej niż 46 osób. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenia jednodniowe dla każdej z grup jeden - dzień szkolenia min. 6 godzin. Część 3 - Zasady i techniki komunikowania się z niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami DPS. 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Formy komunikacji. Cechy dobrej komunikacji. Bariery komunikacyjne. Znaczenie prawidłowej komunikacji dla budowania relacji z podopiecznym mieszkańcem DPS. Asertywność w komunikacji. Identyfikacja znaczenia sygnałów niewerbalnych. Rozumienie komunikatów o zaburzonej artykulacji i logice wypowiedzi. Odczytywanie intencji komunikatów. Umiejętność prowadzenia dialogu werbalnego i niewerbalnego z mieszkańcem DPS. Zasady dostosowywania komunikatów do możliwości poznawczych niepełnosprawnego mieszkańca DPS. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 3 grupy i łącznie nie więcej niż 60 osób. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenia dwu dniowe (dzień po dniu) bez noclegu dla każdej z grup - jeden dzień szkolenia min. 6 godzin. Część 4 - Formy i sposoby aktywizacji dorosłych mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie DPS. 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Zasady planowania i zagospodarowywania czasu wolnego mieszkańca. Cele nowoczesnej terapii zajęciowej. Innowacyjne formy terapii. Zasady dostosowania celów i form terapii do potrzeb i możliwości niepełnosprawnego intelektualnie mieszkańca. Oddziaływania terapeutyczne w relacji z mieszkańcem leżącym z głębokim upośledzeniem umysłowym. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 2 grupy i łącznie nie więcej niż 56 osób. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenia dwu dniowe (dzień po dniu) bez noclegu dla każdej z grup - jeden dzień szkolenia min. 6 godzin. Część 5 - Wypalenie zawodowe pracowników DPS - sposoby radzenia sobie ze stresem. 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Syndrom wypalenia zawodowego i jego objawy i rozpoznawanie ich u siebie, sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Znaczenie sytuacji stresowych związanych z codzienną pracą opiekuna dla rozwijania się syndromu wypalenia. Radzenie sobie ze stresem sytuacyjnym w codziennej pracy ze szczególnym, uwzględnieniem rozpoznawania własnych emocji i sposobów ich odreagowywania. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 1 grupa, nie większa niż 24 osobowa. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenia dwu dniowe (dzień po dniu) bez noclegu dla każdej z grup - jeden dzień szkolenia min. 6 godzin. Wspólne założenia dla wszystkich części zamówienia. 1. Wykonawca musi dysponować salą szkoleniową w hotelu lub ośrodku konferencyjno-szkoleniowym położonym w granicach administracyjnych powiatu oświęcimskiego utrzymaną w czystości z dostępem do zaplecza sanitarnego, odpowiednio wyposażoną do potrzeb przeprowadzenia szkolenia (tz. posiadającą: projektor, tablicę, ekran do wyświetlania). 2. Wymagania w zakresie obsługi cateringowej: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił w każdym dniu zajęć jedną przerwę kawową, przy zachowaniu następujących wymogów: - nielimitowane napoje: gorąca kawa/herbata z ekspresu lub dystrybutora; schłodzona woda mineralna gazowana/niegazowana; mleko i śmietanka do kawy, cytryna do herbaty, cukier do kawy i herbaty dla każdego z uczestników, dostępne dla uczestników przez cały dzień zajęciowy; - posiłki: min. jeden kawałek ciasta lub jedna bułka słodka dla każdego z uczestników. b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił w trakcie zajęć obiad (zupa + drugie danie) dla każdego z uczestników szkolenia, przy zachowaniu następujących wymogów (gramatura dań po przyrządzeniu): - zupa 300 g, - danie niewegetariańskie: w przypadku mięsa lub ryby (łosoś, dorsz, mintaj, miruna lub karp) - 150 g (w przypadku dania zawierającego sos jest to waga sztuki mięsa/ryby bez sosu), dodatki: ziemniaki lub ryż lub kasza lub frytki - 150 g, surówki - 100 g; w przypadku pierogów, makaronów z sosami, zapiekanek - porcja min. 400 g, albo, - danie wegetariańskie: w przypadku kotleta lub gulaszu wegetariańskiego (sojowego albo warzywnego) - 150 g (w przypadku dania zawierającego sos - 200 g), dodatki: ziemniaki lub ryż lub kasza lub frytki - 150 g, surówki - 100 g, w przypadku pierogów, makaronów z sosami, zapiekanek - porcja min. 400 g, c) Jadłospis na wszystkie dni szkolenia (zupy + danie wegetariańskie i niewegetariańskie) podczas obiadu, a także słodyczy serwowanych podczas przerw kawowych wykonawca ustali z zamawiającym na min. 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, d) Zamawiający wymaga, aby przygotowanie oraz dostarczenie cateringu odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę uczestników. 4. Za uczestnika przeszkolonego uważa się uczestnika, który wziął udział w co najmniej 75% zajęć. Uczestnikowi przeszkolonemu wydaje się certyfikat o ukończeniu szkolenia zgodnie z ppkt 9. 5. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na zajęcia (skrypt, prezentacje) i przedłoży Zamawiającemu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem szkoleń w przypadku części od 2 do 5 i na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku części 1. Materiały szkoleniowe należy przygotować w formie kolorowego wydruku. 6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiały szkoleniowe, o których mowa w ppkt 5 - po 1 egzemplarzu dla każdego uczestnika szkolenia oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 7. Wszystkie dokumenty i materiały opracowane przez Wykonawcę (wskazane w ppkt 5 i 6) winny zostać przekazane w formie papierowej i w formie elektronicznej na płycie CD oraz oznakowane logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz zawierać informację, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 8. Wykonawca przeprowadzi zajęcia w formie wykładowo - warsztatowej, zgodnie ze sporządzonym przez siebie harmonogramem (data i godzina, forma zajęć, imię i nazwisko prowadzącego), uzgodnionym i zatwierdzonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Wykonawca przedstawi zatwierdzony harmonogram zamawiającemu do 7 dni od dnia podpisania umowy. 9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolonym uczestnikom certyfikat oznakowany logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz zawierający informację, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wymagane logotypy zostaną przesłane przez Zamawiającego. Wzór certyfikatu Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej celem akceptacji. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 11. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, w skład której wchodzą co najmniej: 1) harmonogram, 2) listy obecności - wzór listy obecności wraz z wymaganymi logotypami SWISS CONTRIBUTION oraz informacją, że Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się udzielać z własnej inicjatywy i/lub na żądanie zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w szkoleniu - frekwencji na zajęciach, przypadkach powtarzających się nieobecności).. 13. Po zakończeniu szkolenia wykonawca dostarczy dokumentację z przebiegu szkolenia, w skład której wejdą: 1) listy obecności - oryginały, 2) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych - oryginał, 3) potwierdzenie odbioru certyfikatów - oryginał, 4) potwierdzenie korzystania z cateringu, 5) kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem, 6) dokumentacja fotograficzna z zajęć (min. 10 zdjęć na grupę) - w formie elektronicznej (na płycie CD), Dane zawarte w powyższej dokumentacji powinny być ze sobą spójne. 14. Zgodnie z wytycznymi Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy materiały nie mogą zawierać żadnych logotypów wykonawców prywatnych realizujących działania w ramach projektu. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć oceniającej prowadzącego oraz organizację szkolenia 16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Krakowie (Instytucja Realizująca) i innym podmiotom uprawnionym do kontroli i audytu, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty w wersji elektronicznej, związane z realizacją umowy, do dnia 31.12.2020 r. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji dotyczącej realizacji umowy do 31.12.2025r. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. 19. Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: - złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp. - wykaże (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), dla każdej z części zamówienia, na którą będzie składał ofertę: - co najmniej dwa szkolenia, każde o wartości minimum 12.000,00 zł brutto, w przypadku części 1, 3 i 4, - co najmniej dwa szkolenia, każde o wartości minimum 5.000,00 zł brutto, w przypadku części 2 i 5,porównywalne do niniejszego przedmiotu zamówienia, tzn. polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń. Fakt wykonania (wykonywania) usług musi być potwierdzony dowodami (poświadczeniami) określającymi, czy usługi te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczeń, wykonawca winien załączyć do oferty inne dokumenty. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, określone odpowiednio w wykazie usług (załącznik nr 4 do SIWZ), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów z których będzie wynikało, że wymienione usługi, zostały wykonane w sposób należyty. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: - złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp, - wykaże (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ), że dysponuje co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osoby te muszą posiadać: - wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika lub socjologia, - doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 4 szkoleń z zakresu pracy, metod terapii aktywizacji i wsparcia osób niepełnosprawnych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę. 2. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji danego etapu realizacji usługi, w stosunku do Harmonogramu kursu, w przypadkach innych terminów, niż określone w § 2 niniejszej umowy; 2) zmiany spowodowanej zmianami przepisów prawa wprowadzonymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 3) wynikający z innych szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Sposób inicjowania zmian: 1) Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o konieczności dokonania wskazanej zmiany, 2) Wykonawca wnioskuje na piśmie pod rygorem nieważności do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (protokole ustaleń, pismo wykonawcy, notatka służbowa, itp.). 6. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 4 i 5 może dojść do podpisania aneksu do umowy za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Projekt aneksu umowy przygotuje Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.oswiecim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek Województwo małopolskie Powiat Oświęcimski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek sekretariat (dziennik podawczy).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, wdrażanego w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Funkcjonowanie życiowe dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - ograniczenia i możliwości ich kompensowania w pracy opiekuna DPS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Klasyfikacja deficytów poznawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Charakterystyka poszczególnych stopni upośledzenia umysłowego poprzez możliwości uczenia się i nabywania umiejętności życiowych przez niepełnosprawnego mieszkańca. Potrzeby psychiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, skutki deprywacji potrzeb. Sposoby i możliwości zaspakajania indywidualnych potrzeb mieszkańca w pracy opiekuna. Rola relacji emocjonalnych opiekuna z mieszkańcem dla codziennego funkcjonowania i rozwoju mieszkańca. Możliwości kompensowania niedoborów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej intelektualnie poprzez zakres pomocy dostosowany do jego możliwości i potrzeb psychofizycznych. Ułatwianie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dokonywania wyborów i wyrażania własnego zdania. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 2 grupy i łącznie nie więcej niż 44 osoby. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenie dwu dniowe (dzień po dniu) bez noclegu dla każdej z grup - jeden dzień szkolenia min. 6 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sytuacje trudne w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Rodzaje sytuacji trudnych. Przyczyny powstawania sytuacji trudnych - ich rozpoznawanie i możliwości ich eliminowania (minimalizowania). Sposoby identyfikowania przyczyn sytuacji trudnych ze szczególnym uwzględnieniem analizy okoliczności poprzedzających powstanie sytuacji trudnej. Rola postępowania opiekuna w zmniejszaniu prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji trudnej. Rola czynników związanych z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną mieszkańca w powstawaniu sytuacjach trudnych. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 2 grupy i łącznie nie więcej niż 46 osób. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenia jednodniowe dla każdej z grup jeden - dzień szkolenia min. 6 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zasady i techniki komunikowania się z niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami DPS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Formy komunikacji. Cechy dobrej komunikacji. Bariery komunikacyjne. Znaczenie prawidłowej komunikacji dla budowania relacji z podopiecznym mieszkańcem DPS. Asertywność w komunikacji. Identyfikacja znaczenia sygnałów niewerbalnych. Rozumienie komunikatów o zaburzonej artykulacji i logice wypowiedzi. Odczytywanie intencji komunikatów. Umiejętność prowadzenia dialogu werbalnego i niewerbalnego z mieszkańcem DPS. Zasady dostosowywania komunikatów do możliwości poznawczych niepełnosprawnego mieszkańca DPS. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 3 grupy i łącznie nie więcej niż 60 osób. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenia dwu dniowe (dzień po dniu) bez noclegu dla każdej z grup - jeden dzień szkolenia min. 6 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Formy i sposoby aktywizacji dorosłych mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie DPS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Zasady planowania i zagospodarowywania czasu wolnego mieszkańca. Cele nowoczesnej terapii zajęciowej. Innowacyjne formy terapii. Zasady dostosowania celów i form terapii do potrzeb i możliwości niepełnosprawnego intelektualnie mieszkańca. Oddziaływania terapeutyczne w relacji z mieszkańcem leżącym z głębokim upośledzeniem umysłowym. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 2 grupy i łącznie nie więcej niż 56 osób. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenia dwu dniowe (dzień po dniu) bez noclegu dla każdej z grup - jeden dzień szkolenia min. 6 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wypalenie zawodowe pracowników DPS - sposoby radzenia sobie ze stresem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zarys zawartości tematycznej szkolenia: Syndrom wypalenia zawodowego i jego objawy i rozpoznawanie ich u siebie, sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Znaczenie sytuacji stresowych związanych z codzienną pracą opiekuna dla rozwijania się syndromu wypalenia. Radzenie sobie ze stresem sytuacyjnym w codziennej pracy ze szczególnym, uwzględnieniem rozpoznawania własnych emocji i sposobów ich odreagowywania. 2) Liczba uczestników: Do przeszkolenia 1 grupa, nie większa niż 24 osobowa. 3) Liczba godzin szkolenia: Szkolenia dwu dniowe (dzień po dniu) bez noclegu dla każdej z grup - jeden dzień szkolenia min. 6 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe