Ogłoszenie na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych z zakresu: asertywność i budowanie poczucia własnej wartości

Monika Noworyta 2013-08-30 drukuj

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych.

 

Działając na podstawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z dnia 01.02.2013r , w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego z dnia 30.08.2013r. proszę o złożenie oferty na realizacji szkolenia z zakresu: Trening kompetencji społecznych z zakresu: „Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości”.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna zachowania asertywne w sytuacji prezentowania własnej opinii oraz reakcji na krytykę i atak. Nauczy się reagować na sytuację konfliktu i manipulacji, pracy nad poczuciem własnej wartości poprzez stawianie granic oraz formułowanie prezentowanie i obronę własnych opinii i sądów.

1. Warunki realizacji usługi.

Termin realizacji szkolenia: 01.10.2013r - 03.10.2013r

Miejsce realizacji szkolenia: Oświęcim

Ilość grup: 1

Ilość uczestników: max 21 osób.

Ilość godzin szkoleniowych 18 godzin.

Uczestnicy szkolenia: Osoby Niepełnosprawne.

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)      Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

e)      Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

f)       Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym,

g)      Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.

 

5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
  2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV i opisem ich kwalifikacji.
  3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
  4. Oświadczenie o dyspozycyjności podpisane przez wykładowców – wzór stanowi załącznik nr 1.

 

Zamawiający nie pokrywa kosztu noclegu i wyżywienia.

Harmonogram realizacji do ustalenia.

 

Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Szkolenie – Asertywność” w terminie do 06.09.2013r do godziny 12.00 (decyduje data wpływu). Oferta może być złożona osobiście, w siedzibie Zamawiającego, lub na adres mailowy–biuro@zainwestuj-w-siebie.eu

 

                                                                                                            wz. Dyrektora PCPR

                                                                                                            mgr Bogusława Sobol

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe