Przedłużenie terminu składania ofert: Specjalista w zakresie indywidualnej terapii jąkania dla osoby dorosłej

Monika Noworyta 2013-06-17 drukuj

W związku z problemami technicznymi dot. skrzynki pocztowej, na którą należało składać oferty w niniejszym postępowaniu ogłasza się, że termin składania ofert zostaje wydłuzony do dnia 21.06.2013 r. do godz. 12.00.

 

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

W związku z realizacją w latach 2013 - 2015 projektu systemowego „Zainwestuj w siebie” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji usługi z zakresu:

 

SPECJALISTA W ZAKRESIE INDYWIDUALNEJ TERAPII JĄKANIA

 

Warunki współpracy:

  1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby Beneficjenta ostatecznego projektu – osoby dorosłej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w okresie od lipca do listopada 2013.
  2. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę lub w siedzibie Zamawiającego.

 

Wymagane kwalifikacje:

  1. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Neurologopedia.
  2. Min. 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii jąkania.
  3. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do prowadzenia terapii jąkania.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym rozeznaniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

e)      Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie                    z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.

 

5. Dokumenty wymagane:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
  2. CV osoby biorącej udział w realizacji terapii z opisem ich kwalifikacji,
  3. oświadczenie o dyspozycyjności - jak w załączniku.

 

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto - realizacji usługi oraz CV osób bezpośrednio zaangażowanych  w realizację usługi proszę przesłać na biuro@zainwestuj-w-siebie.eu w terminie 21.06.2013r do godziny 12.00.

 

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

 Oświęcim, dnia 17.06.2013r.

                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                    Powiatowego Centrum

                                                                                                                         Pomocy Rodzinie

                                                                                                                             Elżbieta Kos

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe