Zaproszenie do wspólpracy dwóch animatorów czasu wolnego dzieci i młodzieży

Monika Noworyta 2013-05-17

Człowiek – najlepsza inwestycja.

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                             Oświęcim, dnia 16.05.2013r.

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

 

W związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

DWÓCH ANIMATORÓW CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby projektu –15 godzin  w okresie od 14.06.2013 do 16.06. 2013, w godzinach od 900 do1400, dla 14 dzieci w wieku od 2,5 do 16 roku życia. Usługa realizowana będzie podczas gdy opiekunowie dzieci będą uczestniczyć w treningu kompetencji społecznych w ośrodku wypoczynkowy „Limba” w Poroninie.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe - pedagogiczne.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dyspozycyjność w weekendy i gotowość do wyjazdu.
 4. Wysokie zdolności komunikacyjne.
 5. Znajomość gier i zabaw dla dzieci.
 6.  Entuzjazm, kreatywność.
 7. Zaangażowanie w pracę.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje,
 4. Oferta cenowa – stawka brutto za całość realizacji przedmiotu zlecenie, w tym koszty pobytu.
 5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.
 6. Opracowani scenariusz zabaw dla dzieci ,realizowanych podczas wyjazdu.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Animator czasu wolnego” w terminie do 24.05.2013 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

 

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

 

 

      Dyrektor

  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

     w Oświęcimiu

                                                                                                       Elżbieta Kos