Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż silników.

Mateusz Mamet 2011-12-20 drukuj

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA od dnia 04.04.2011r do dnia 23.05.2011r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 sztuk pomp z napędem marki GRUNDFOS.

I.    Przedmiot przetargu:

5 sztuk pomp marki GRUNDFOS
typ NK 250/247 BAQE
model: K54512K9 – 5264/4 – 30/98
wydajność 193 m3/h
wysokość podnoszenia 72m
silnik marki SIEMENS
moc silnika 55kW
prędkość obrotowa silnika 2900 obr/min
dokumentacja techniczno ruchowa – brak
certyfikat jakości – brak
rok produkcji: 1998

zastosowanie: przepompowywanie wody
współdziałające środki techniczne, media: prąd elektryczny
rodzaj produkcji (natężenie, obciążenia): brak danych
przeprowadzone dotychczas naprawy: brak danych

Stan techniczny: po wielomiesięcznym postoju, mało używane, zespoły i podzespoły wymagają przeglądu technicznego.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem faktycznym.

Licytacja prowadzona będzie oddzielnie dla każdej pompy. W związku z tym poniżej podajemy cenę wywoławczą, wadium i postąpienie dla jednej pompy:

cena wywoławcza –  10 400,00 netto zł
wadium – 1 000,00 zł
postąpienie – 100,00 zł

Sprzedaż ta opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 22%.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż w terminie do 21 dni od dnia przetargu, na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.

Odbioru towaru dokona Kupujący na własny koszt.

Towar udostępniony będzie do oględzin po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym terminu.

II.    Czas, miejsce i warunki przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 maja 2011r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 32 8123 0000 0012 0001 2000 0100.

Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie wpłaci w wymaganym terminie wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wniesione wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Z przyczyn uzasadnionych Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 – 97 – 48. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe